• เติมเต็มความไว้ใจ เติมเชื้อไฟให้ธุรกิจอุตสาหกรรม
  • RBK-ENERGY.COM

เกี่ยวกับเรา

RBK-ENERGY.COM

บริษัท ระเบียบกิจรุ่งเรือง จำกัด

เดิมกรรมการของบริษัท ดำเนินธุรกิจผลิต-จำหน่ายไม้แปรรูป และได้เล็งเห็นว่า เศษเหลือจากกระบวนการผลิต อาทิ ขี้เลื่อย, ปีกไม้, หัวไม้ ฯลฯ ซึ่งเป็นของที่ไม่มีมูลค่าในอดีตนั้น สามารถก่อให้เกิดมูลค่าได้ในปัจจุบัน จึงเริ่มศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก, พลังงานหมุนเวียน ที่สามารถสร้างประโยชน์ร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจ – ชุมชน – สิ่งแวดล้อม

พลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะกลุ่มชีวมวล เป็นคำตอบของอนาคต การก่อตั้ง บริษัท ระเบียบกิจรุ่งเรือง จำกัด ขึ้นมานั้น ก็เพื่อสานต่อความตั้งใจในการผลิต, จัดหา, จัดส่ง อย่างเป็นระบบ ภายใต้แนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา เราได้รับความไว้วางใจให้จัดส่งเชื้อเพลิงให้กับลูกค้า หลากหลายกลุ่ม อาทิ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก-กลาง, โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่, โรงไฟฟ้า ชีวมวล, โรงงานน้ำตาล, โรงงานผลิตเอทานอล, อุตสาหกรรมอาหารสัตว์, อุตสาหกรรมสิ่งทอ ,ฯลฯ

เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบถ้วน ภายใต้ปณิธาน ที่จะดูแลและใส่ใจลูกค้า เสมือนเป็นบริษัทของเราเอง

บริษัท ระเบียบกิจรุ่งเรือง จำกัด
ผลิตและจำหน่าย ชีวมวลที่เกี่ยวกับไม้ ทุกประเภท อาทิ ไม้สับ, ปีกไม้, หัวไม้, ไม้ฟืนท่อน, ขี้กบขี้เลื่อย, เศษไม้ไผ่, ชีวมวลอัดเม็ด, ฯลฯ

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ กู๊ดส์ จำกัด
จัดหาและจำหน่วย ชีวมวลที่เป็นวัสดุผลพลอยได้หรือวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการทางการเกษตร อาทิ กะลาปาล์ม, แกลบ, ข้าวโพด, ฯลฯ